Trang chủ \ Tin tức - Sự kiện \ Khoa học - Công nghệ \ Những điều cần biết về báo cáo đánh giá tác động môi trường
 
Những điều cần biết về báo cáo đánh giá tác động môi trường In Email
Thứ ba, 10/2/2009 07:00

I. What?

BÁO CÁO ĐTM LÀ GÌ? CÓ BAO NHIÊU LOẠI?

1. Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (Báo cáo ĐTM) là gì?

Là một bản báo cáo bao gồm các nội dung:

- Đánh giá hiện trạng môi trường tại địa bàn hoạt động của dự án hoặc cơ sở

- Đánh giá tác động xảy ra đối với môi trường do hoạt động của dự án hoặc cơ sở

- Kiến nghị các biện pháp xử lý về mặt môi trường

Các nội dung nói trên được thể hiện thành một bản báo cáo riêng gọi là Báo cáo ĐTM (Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994)

2. Có bao nhiêu loại báo cáo ĐTM?

Có 3 loại chính như sau:

- Đánh giá môi trường chiến lược

- Đánh giá tác động môi trường

- Cam kết bảo vệ môi trường (Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006)


II. When?

KHI NÀO BÁO CÁO, BÁO CÁO LOẠI NÀO?

1. Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược dành cho các dự án, các quy hoạch và kế hoạch có tính chất chiến lược. Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược phải được thể hiện theo đúng cấu trúc và đáp ứng những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008.

2. Báo cáo ĐTM dành cho các dự án được quy định trong danh mục phải lập Báo cáo ĐTM của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ. Báo cáo ĐTM phải được thể hiện theo đúng cấu trúc và đáp ứng những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 4 ban hành theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008.

3. Cam kết bảo vệ môi trường dành cho các dự án hoặc cơ sở không nằm trong danh mục phải báo cáo ĐTM.

4. Báo cáo ĐTM bổ sung: Đối với các trường hợp đã lập Báo cáo ĐTM nhưng sau đó có dự án mở rộng, nâng cấp cơ sở thì phải lập Báo cáo ĐTM bổ sung trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó của dự án để thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Báo cáo ĐTM bổ sung được thể hiện theo cấu trúc và đáp ứng được những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008.

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 là Thông tư mới nhất hiện nay, hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư này không áp dụng đối với các dự án đã đi vào vận hành (còn được gọi là cơ sở đang hoạt động), kể cả những cơ sở hoạt động từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà trước đó không thực hiện các quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM hoặc không thực hiện các quy định về lập, đăng ký và xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Đối với những cơ sở đang hoạt động phải lập đề án bảo vệ môi trường và đối với các chiến lược, quy hoạch, dự án thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng và thuộc phạm vi bí mật quốc gia được hướng dẫn tại văn bản khác.

III. How?

BÁO CÁO NHƯ THẾ NÀO?


- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC: (theo đúng cấu trúc và đáp ứng những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008)

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

3. Tổ chức thực hiện ĐMC

Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

1.1. Cơ quan chủ dự án

1.2. Mô tả tóm tắt dự án

1.3. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC và các vấn đề chính liên quan đến dự án

Chương 2: MÔ TẢ DIỄN BIẾN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

2.1. Mô tả tóm tắt điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu

2.2. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án trong trường hợp không thực hiện dự án (Phương án 0)

Chương 3: DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của dự án và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường

3.2. Đánh giá, so sánh các phương án phát triển đề xuất

3.3. Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường trong trường hợp thực hiện dự án

Chương 4: THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐMC

4.1. Tổ chức việc tham vấn các bên liên quan trong quá trình ĐMC

4.2. Kết quả tham vấn các bên liên quan

Chương 5: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và cải thiện đối với dự án

5.2. Chương trình quản lý, giám sát môi trường

Chương 6: CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

6.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu

6.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐMC

6.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: (theo đúng cấu trúc và đáp ứng những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 4 ban hành theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008)

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

4. Tổ chức thực hiện ĐTM

Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên dự án

1.2. Chủ dự án

1.3. Vị trí địa lý của dự án

1.4. Nội dung chủ yếu của dự án

Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ-XÃ HỘI

2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường

2.2. Điều kiện kinh tế-xã hội

Chương 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động

3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của đánh giá

Chương 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

4.1. Đối với các tác động xấu

4.2. Đối với sự cố môi trường

Chương 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. Chương trình quản lý môi trường

5.2. Chương trình giám sát môi trường

Chương 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

6.1. Ý kiến của UBND cấp xã

6.2. Ý kiến của UB MTTQ cấp xã

6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án trước các ý kiến của UBND và UB MTTQ cấp xã.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG: (theo đúng cấu trúc và đáp ứng những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 10 ban hành theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008)

1. Tên dự án

2. Chủ dự án

3. Vị trí địa lý của dự án

4. Những thay đổi về nội dung của dự án

4.1. Thay đổi về địa điểm thực hiện ;

4.2. Thay đổi về quy mô, công suất thiết kế ;

4.3. Thay đổi về công nghệ sản xuất ;

4.4. Thay đổi về nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất ;

4.5. Thay đổi khác

5. Thay đổi về hiện trạng môi trường tự nhiên và các yếu tố KTXH của vùng thực hiện dự án

6. Thay đổi về tác động môi trường và những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án

7. Thay đổi về chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án

8. Thay đổi khác

9. Kết luận


IV.Why?

TẠISAO PHẢI BÁO CÁO ĐTM?

Báo cáo ĐTM là trách nhiệm, bổn phận của Chủ đầu tư nhằm nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

- Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008

Sau khi Báo cáo ĐTM được phê duyệt, trách nhiệm của dự án còn phải:

1. Có văn bản báo cáo UBND cấp Huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt

2. Niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án bản báo cáo tóm tắt báo cáo ĐTM

3. Thiết kế, xây lắp các công trình xử lý môi trường

4. Bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án

5. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường.

V. Where?

BÁO CÁO Ở ĐÂU?

1. Các Báo cáo ĐTM nằm trong danh mục của Phụ lục I (Danh mục các dự án phải lập Báo cáo ĐTM) được ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 thì báo cáo tại tỉnh (Sở Tài nguyên-Môi trường).

2. Các Báo cáo ĐTM nằm trong danh mục của Phụ lục II (Danh mục các dự án liên ngành, liên tỉnh) được ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 thì báo cáo tại Hà Nội (Bộ Tài nguyên-Môi trường): thuộc trách nhiệm thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên-Môi trường.

3. Các dự án, cơ sở không được quy định ở Phụ lục I và II thì chỉ làm Bản Cam kết bảo vệ môi trường (không phải báo cáo trước Hội đồng thẩm định môi trường)

VI. Who?

AI BÁO CÁO?

Đối tượng áp dụng:

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

- Người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCNVN.

Các chủ đầu tư có hoạt động phải Báo cáo ĐTM thuộc đối tượng áp dụng trên có thể thuê các đơn vị tư vấn để lập Báo cáo.

Điều kiện và phạm vi hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập Báo cáo ĐTM:

- Có cán bộ kỹ thuật công nghệ và môi trường có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực dự án

- Có các phương tiện, máy móc, thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định về đo đạc, lấy mẫu về môi trường và các mẫu liên quan khác phù hợp với tính chất của dự án và địa điểm thực hiện dự án

- Có cơ sở vật chất - kỹ thuật, phòng thí nghiệm bảo đảm việc xử lý, phân tích các mẫu về môi trường và các mẫu liên quan đến dự án. Trong trường hợp không có phòng thí nghiệm đạt yêu cầu, tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn phải hợp đồng thuê phòng thí nghiệm khác đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep